En beteendevetare har breda möjligheter och en stor variation gällande titlar och befattningar inom de framtida yrkeslivet. Mälardalens Högskola gjorde 2007 en enkätundersökning där de frågade examinerande studenter vilka professioner de hade tagit åt sig/etablerat på arbetsmarknaden. Svaret blev då att sju av tio jobbade inom den offentliga sektorn och att över femtio olika yrken fanns representerade i undersökningen. 25 % av de tillfrågade jobbade inom någon myndighet såsom arbetsförmedlingen, försäkringskassan eller socialtjänsten. Inom denna grupp innefattades det yrkestitlar såsom handläggare, utredare, socialsekreterare, samordnare, arbetsförmedlare och försäkringssekreterare. Denna grupp påpekade även att en stor del av arbetet innebar en direkt kontakt med klienter av olika slag. 16 % svarade att de arbetade med samtalsstöd, socialt stöd samt hand- och vägledning. Inom denna grupp var titlar såsom rehabiliteringsutredare, kurator, beteendevetare, terapeut, behandlare, behandlingsassistent, coach och vägledare vanliga. 16 % av de tillfrågade hade chefpositioner eller en annan ledande befattning och jobbade då oftast med verksamhetsplanering, personal och/eller budget. 10 % jobbade med personaladministration eller organisationsfrågor. Det var även 10 % av de som svarade på enkäten som jobbade inom utbildningsområdet. Övriga personer arbetade bl.a. inom kriminalvården, vård- och omsorgsorganisationer, administration, ekonomi eller inom forskningsområdet.

Nio av tio menade även att de tyckte sig ha en bra eller mycket bra koppling mellan sin utbildning och den yrkesbefattning som de för närvarande hade. För över hälften av de tillfrågade var det viktigt att kunna hantera olika sociala situationer, förstå varför individer och grupper agerar som de gör, kunna arbeta självständigt samt att ha ett kritiskt tänkande. Till utbildningens styrkor nämndes också färdigheten att lära sig att se exempelvis en situation från olika perspektiv och att utbildningen även innebar en viktig och meningsfull personlig utveckling. Något de däremot saknade var praktik och en koppling till arbetslivet, något vi inom det beteendevetenskapliga programmet har försökt arbeta med. Detta arbete har resulterat i att studenterna nu har tillgång till en referensperson ifrån arbetslivet som ska fungera som ett bollplank där man kan diskutera olika ämnen som vi berör inom programmet samt koppla dessa ämnen till arbetslivet.

Över lag kan man konstatera att de flesta är nöjda med det beteendevetenskapliga programmet och anser att det är en bra grund för ens framtida yrkesverksamhet. Nio av tio studenter har även fått ett arbete inom ett halvår efter avslutad utbildning. En av de bästa aspekterna med det beteendevetenskapliga programmet, enligt de tillfrågade, har även varit att det är en bred utbildning som ger många möjligheter gällande val av professioner i yrkeslivet och som, tidigare nämnts, hjälper dig som student att utvecklas som människa.