Som beteendevetarstudent på Mälardalens högskola läser du en utbildning på 180 högskolepoäng (tre år) för att uppnå en kandidatexamen. Ett gemensamt grundår av psykologi, sociologi och pedagogik läses, därefter en termin av kurser och sedan väljs inriktning och fördjupning inom någon av dessa tre områden. Det finns även möjlighet att läsa ytterligare en till inriktning efter dina tre år och därmed uppnå 210 högskolepoäng. Beteendevetaren skriver B-uppsats och C-uppsats under grundutbildningen, efter detta finns möjlighet att läsa vidare mot magister- eller masterexamen.

Sociologi

Individen studeras utifrån samhällets påverkan av individen, hur individens beteende formas av – och skapas under – social interaktion och olika ramar. Senare inriktning läses mot sociologisk socialpsykologi.

 

Pedagogik
Individen ses som en varelse i kunskapen, i lärandet. Kunskapens och lärandets villkor studeras utifrån både samhällelig och individuell nivå men också organisatorisk.

Psykologi

Individen och dess beteende studeras utifrån individen själv, hur den genom sitt förflutna drar slutsatser om och interagerar med övriga världen. Senare inriktning läses mot

  • Arbetslivspsykologi

  • Hälsopsykologi

  • Socialpsykologi

 

Mälardalens Högskola gjorde 2007 en enkätundersökning där de frågade examinerande studenter hur utbildningen hade etablerat dem i arbetslivet. Nio av tio menade även att de tyckte sig ha en bra eller mycket bra koppling mellan sin utbildning och den yrkesbefattning som de för närvarande hade. För över hälften av de tillfrågade var det viktigt att kunna hantera olika sociala situationer, förstå varför individer och grupper agerar som de gör, kunna arbeta självständigt samt att ha ett kritiskt tänkande. Till utbildningens styrkor nämndes också färdigheten att lära sig att se exempelvis en situation från olika perspektiv och att utbildningen även innebar en viktig och meningsfull personlig utveckling. Något de däremot saknade var praktik och en koppling till arbetslivet, något vi inom det beteendevetenskapliga programmet har försökt arbeta med. Detta arbete har resulterat i att studenterna nu har tillgång till en referensperson ifrån arbetslivet som ska fungera som ett bollplank där man kan diskutera olika ämnen som vi berör inom programmet samt koppla dessa ämnen till arbetslivet!